תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש– מכתב בקליק

השימוש באתר (www.clickb.co.il), לרבות התכנים המוצעים בו (“האתר“), והשירותים (כהגדרתם להלן בסעיף 1), כפוף לתנאי שימוש אלה (“הסכם זה“). על-ידי גלישה באתר, הורדת קליינט, שימוש ו/או רישום בשירות ו/או כל פעולה אחרת בשירות ו/או באתר, הנך (“הלקוח“) מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את תנאי השימוש וכי הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין דפוס בארי (“החברה“). במידה שאינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש, עליך לחדול באופן מיידי מלעשות כל שימוש באתר ובשירות.

הסכם זה עשוי להשתנות מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש. במקרה של שינויים מהותיים, החברה תודיע על כך ללקוח באימייל או על-ידי פרסום הודעה באתר. המשך שימוש בשירות ו/או באתר על-ידי הלקוח לאחר שינוי כאמור יהווה הסכמה לשינוי תנאי הסכם זה. הנוסח העדכני של הסכם זה נמצא בכתובת [www.clickb.co.il].

                                                        

 1. השירותים. בכפוף לתנאי הסכם זה ולתשלום התמורה, החברה תספק ללקוח גישה לשירותי “מכתב בקליק”, המאפשרים שליחת מכתבים מבית העסק של הלקוח, באמצעות מדפסת וירטואלית או ישירות מאתר החברה, להדפסה ומשלוח על-ידי החברה (“השירותים“).
 2. התמורה בגין השירותים. הלקוח ישלם לחברה, עבור השירותים, את התעריפים הנקובים במחירון שבאתר החברה בכתובת clickb.co.il/pricelist. החברה רשאית בכל עת ומעת לעת לשנות את המחירון. במקרה של שינוי המחירון החברה תודיע על כך ללקוח בדואר אלקטרוני, אך הלקוח הינו האחראי הבלעדי להתעדכן במחירים העדכניים באתר החברה. התשלום יתבצע על-ידי הלקוח מראש עבור כל הזמנה ושימוש בשירות. תשלום התמורה כולל מע”מ.
 3. רישיונות.
  • 1. רישיון שימוש בשירות. בכפוף לתנאי הסכם זה ותשלום מלוא התמורה לחברה, החברה תעניק ללקוח רישיון מוגבל בזמן, ניתן לביטול (בשיקול דעתה הבלעדי של החברה), לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, ללא זכות מתן רישיונות משנה, לעשות שימוש אישי ולא מסחרי בממשק המדפסת הוירטואלית לצורך השימוש בשירות.
  • 2. רישיון תכני הלקוח. הלקוח מעניק בזאת לחברה ולמורשיה ונציגיה, רישיון לא בלעדי, בלתי מוגבל בזמן, ללא תשלום (תמלוגים או כל תשלום אחר), להעתיק, לערוך לדפוס, להדפיס, להפיץ ולשמור את כל תכני הלקוח, לרבות מסמכיו וכל תוכן הכלול או המצורף להם, לרבות תמונות, עיצובים, טקסט, סימני המסחר ומסמכים ממותגים, הלוגו ושם הלקוח (“תכני הלקוח“) וכן לשלוח דברי דואר הכוללים את כל אלה, וזאת לצורך מתן השירות בלבד, ולא לצרכים שיווקיים של החברה. המכתבים תכני הלקוח נשמרים במערכת החברה לתקופה אשר מוגדרת על-ידי הלקוח בממשק הניהול של המערכת, ולאחר מכן נמחקים ממנה.
 4. דרישות לשימוש בשירות. הלקוח מתחייב: (א) לעמוד על חשבונו בכל דרישות החומרה והתוכנה הדרשים לצורך השימוש בשירות ולהחזיק בחיבור אינטרנט פעיל; (ב) להתקין את המדפסת הוירטואלית במערכות הלקוח בהתאם להנחיות החברה וככל שיש צורך לפי שיקול דעתה של החברה, לאפשר לחברה גישה למערכות הלקוח לצורך סיוע בהתקנה; לחלופין להשתמש בממשק האינטרנטי של החברה להעלאת מכתבים התוכן שלך (ג) לספק לחברה מידע מדויק, מלא ועדכני לצורך הרישום לשירות ובכל משלוח של תכני לקוח והזמנות בשירות; (ד) לעשות בשירות אך ורק שימוש לצרכים העסקיים הפנימיים של הלקוח ולא להשתמש בשירות בכדי לספק שירותים דומים או מתחרים בשירות לצד ג’; (ה) לא לאפשר גישה לשירות לצד ג’ ו/או כל גורם שאינו מורשה על-ידי החברה ו/או להעביר, להפיץ, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור ו/או לשדר את השירות ו/או כל חלק ממנו; (ו) לא למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג’ כל חלק בזכויות הלקוח תחת הסכם זה; (ז) לא להתחזות לאחר; (ח) לא לעשות שימוש ו/או לבקר באתר או שרת השירות ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש בשירות תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (ח) לא לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור). לא לעשות כל ניסיון לפרש את האלגוריתמים, הרעיונות או השיטות הטבועים בשירות ו/או לגלות את קוד המקור של כל חלק בשירות ו/או כל תוכנה הקשורה אליו ו/או ליצור יצירות נגזרות שלו; (ט) לא להכביד על השירות ו/או השרת של השירות ו/או גישה של כל משתמש לשירות. אי עמידה באילו מהתחייבויות אלה עשויה לגרום לטעויות ותקלות בשירות, כגון מסירת תכני הלקוח לנמען אחר ו/או לא לאפשר את קבלת השירות כלל. הלקוח יישא במלוא האחריות לכל תקלה או טעות כאמור.  כתנאי לשימוש בשירות על הלקוח לפתוח חשבון בשירות עם שם משתמש וסיסמא. ללקוח האחריות הבלעדית לכל פעולה המתבצעת בחשבונו ולשמירה על סודיות הסיסמא. במקרה של גישה לא מורשית לחשבון ו/או חשיפת הסיסמא בפני צד ג’ על הלקוח להודיע לחברה באופן מיידי.
 5. מצגי הלקוח. הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה כדלקמן: (א) תכני הלקוח (והרישיון שניתן בהם לחברה) אינם מפירים ולא יפרו זכויות כלשהן של צד ג’, לרבות זכויות קניין רוחני, חובת סודיות והזכות לפרטיות ואינם כוללים ו/או יכללו תכנים לא חוקיים, מסוכנים, אלימים, לא נאותים, פורנוגראפיים, דברי הסתה, או תוכן שמהווה דיבה או לשון הרע; (ב) בידי הלקוח כל הרישיונות, ההיתרים, ההסכמות והאישורים הנדרשים על-פי דין לשם ההתקשרות בהסכם זה, מתן הרישיון לחברה בסעיף 3.2 לעיל, שליחת תכני הלקוח, ושימוש בהם על-ידי החברה לצורך מתן השירותים, לרבות הדפסתם ושליחתם לנמען; (ג) אין החברה וגם לא תהא בעתיד חייבת בתשלום כלשהו (לרבות תמלוגים) לכל גורם בגין שימוש בתכני הלקוח ו/או בגין שליחתם; (ד) שליחת תכני הלקוח אינה מצריכה היתר או רישיון לפי חוק הדואר, התשמ”ו-1986. הלקוח ישפה ויגן על החברה, עובדיה, מנהליה ובעלי מניותיה מכל הוצאה, נזק, הפסד, דרישה ו/או תביעה שייגרמו למי מהם, לרבות לאחר סיום או ביטול הסכם זה בקשר עם: (א) תכני הלקוח; (ב) הפרה של איזה מהמצגים שבסעיף זה.
 6. קניין רוחני. החברה ומרשיה הינם הבעלים של כל הזכויות בשירותים, לרבות ומבלי לגרוע באתר החברה, בתוכנות מחשב, מרכיביהם, תוכנם, עיצובם, שיטות עבודה, וכל יצירה נגזרת שלהם וכן זכויות הקניין הרוחני בכל אלה (“קניין החברה“). משמעות המונח “זכויות קניין רוחני” בהסכם זה משמעו, (א) פטנטים, בקשות פטנט וזכויות פטנט, (ב) זכויות יוצרים, זכויות יוצרים רשומות, זכות מוסרית ומדגמים, (ג) סימני מסחר, סימני שירות, שמות מתחם, לוגואים, ומוניטין, (ד) סודות מסחר, רעיונות ומידע סודי, (ה) זכויות הדומות או הנובעות מאלה המפורטות מעלה וכל זכות הקשורה בקניין שאינו מוחשי; כל אלה בכל העולם, כולל זכויות רשומות ולא רשומות. אין בתנאי מתנאי הסכם זה כדי להקנות ללקוח ו/או לכל גורם אחר זכות כלשהי בקניין החברה פרט לרישיון המוגבל שניתן ללקוח בסעיף 3.1 לעיל.
 7. מדיניות פרטיות. הלקוח מאשר ומסכים בזאת למדיניות הפרטיות של החברה הזמינה בכתובת [clickb.co.il] ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. החברה רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות בשיקול דעתה הבלעדי.
 8. הגבלת אחריות. השירותים והאתר ניתנים ללקוח כפי שהם (“AS IS”) וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, החברה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחראית, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). החברה אינה מבטיחה שהשירותים או האתר יהיו נגישים ללא הפרעה או נטולי פגמים ותקלות, או שהשירותים, האתר או השרת עליו נסמכים השירותים והאתר נקיים מוירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. החברה אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש בשירותים, באתר ו/או תוצאות של שימוש זה בכל הקשור לדיוק, מהימנות ו/או בכל עניין אחר, לרבות לכך שמכתבי הלקוח יגיעו לנמען המבוקש או לא יגיעו לנמען אחר. הלקוח הינו האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתו להגן על-עצמו מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושו ו/או הסתמכותו על השירותים ו/או כל חלק מהם. החברה לא תהיה אחראית לטעויות, עיכובים או תקלות, לרבות ומבלי לגרוע הנובעים מפעולות או מחדלים בדואר ובשירותי השליחויות. השירותים אינם מיועדים לשירותי ומערכות חירום, התומכות בבריאות או בחיים, קשורות לביטחון ו/או דורשות משלוח הודעה מיידית ו/או לאמצאת, החתמת או הגשת מסמכים שדורשים חתימה או אישור מיוחדים, לרבות בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית, התשס”א-2001. הלקוח נושא במלוא הסיכון והאחריות לוודא שתכני הלקוח, אופן עריכתם, שליחתם ואישורם עומדים בדרישות הנמען או הדין.

ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, בשום מקרה החברה והגורמים הקשורים אליה כולל שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, נותני רישיון, קבלני משנה וספקים לא יישאו באחריות כלפי הלקוח ו/או כלפי כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה ו/או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשיים ו/או לדוגמא; הנובעים מ ו/או קשורים בכל דרך בשירותים או באתר, לרבות שימוש הלקוח בהם ו/או הסתמכותו עליהם ו/או על כל חלק מהם ו/או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל בביצוע ואספקת השירותים או האתר על-ידי החברה. באחריותו הבלעדית של הלקוח לוודא את איכות תכני הלקוח ודיוקם ולבצע הגהה ועריכה בטרם יעלה תכני לקוח ו/או יבצע הזמנה בשירות, החברה אינה אחראית לתכני הלקוח, עריכתם ותיקונם. ככל שלמרות האמור לעיל תימצא החברה אחראית מסיבה כלשהי בקשר עם ההסכם, גובה אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה לא יעלה על התמורה ששולמה על-ידי הלקוח לחברה עבור השירותים במהלך שנים עשר (12) החודשים שקדמו לקרות הנזק ו/או היווצרות העילה.

 1. כוח עליון. מבלי לגרוע מסעיף 8 לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל מעשה או מחדל שמקורם בכוח עליון, בקשר עם השירותים, לרבות עיכוב הביצוע או אי הביצוע של התחייבויותיה לפי הוראות ההסכם, כולן או מקצתן. בהסכם זה, “כוח עליון” משמעו – אירוע או גורם אשר בעת כריתת ההסכם, החברה לא ידעה או חזתה אותו מראש, ו/או הוא אינו בשליטתה הסבירה, והמונע באופן ישיר או עקיף מהחברה למלא את התחייבויותיה על-פי ההסכם, כולן או מקצתן, ו/או גורם לכך שקיום ההסכם באותן נסיבות יהא בלתי אפשרי או שונה ממה שהוסכם עליו בין הצדדים. כוח עליון כולל, לרבות ומבלי לגרוע, מחדלי צד ג’, תקלות שמקורן בתשתיות, לרבות ברשת האינטרנט או בחשמל, שביתה ואירועים בטחוניים.
 2. תוקף ההסכם. הסכם זה הנו לתקופה של שנים עשר (12) חודשים החל מהתאריך בו פתחת את החשבון באתר החברה, כפי שרשום במערכות החברה (“התקופה הראשונה“). בסוף התקופה הראשונה וכל תקופת חידוש יוארך תוקפו באופן אוטומטי לתקופה נוספת של שנים עשר (12) חודשים (“תקופת החידוש“, יחד עם התקופה הראשונה להלן “תקופת ההסכם“), אלא אם טרם סוף התקופה הראשונה או תקופת החידוש בוטל ההסכם לפי סעיף 11 להלן.
 3. ביטול ההסכם וסיומו. במהלך תקופת ההסכם החברה והלקוח יהיו רשאים לבטל הסכם זה כדלקמן: (א) במקרה של הפרת ההסכם יהיה זכאי הצד הלא מפר לבטל את ההסכם, בכפוף לשליחת התראה לצד המפר וככל שההפרה לא רופאה במלואה בחלוף ארבעה עשר (14) יום ממועד ההתראה; (ב) בהודעה מראש על אי חידוש שלושים (30) יום טרם סוף תקופת ההסכם. לאחר סיום תקופת ההסכם או ביטולו: (1) הרישיון שבסעיף 3.1 לעיל יבוטל והלקוח יפסיק לעשות כל שימוש בשירות; (2) הלקוח יהיה זכאי לקבל חזרה את היתרה הלא מנוצלת אשר בחשבונו, ככל שנשארה יתרה כאמור, בניכוי עמלת טיפול לפי מחירון החברה. היתרה תוחזר ללקוח בכפוף לכך שיעביר לחברה את פרטי חשבון הבנק שלו בישראל; (3) הוראות סעיפים 2, 4-6, 8-9, 11-12 להסכם ימשיכו לחול במלואם.
 4. שונות

(12.1) כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לצורכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לצורך פרשנות ההסכם והוראותיו; (12.2) סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור להסכם זה והנובע ממנו היא אך ורק לבית-המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו והצדדים מותרים על כל סמכות שיפוט אחרת. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין; (12.3) הסכם זה, נספחיו, מדיניות הפרטיות של החברה והמחירון שבאתר החברה מבטאים את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים לגבי העניינים והנושאים הנדונים בהם, והם מחליפים ומבטלים כל מצג, הסכם, משא ומתן, נוהג, זיכרון דברים, הצעות, סיכומי דיון, ו/או התחייבות, וכל מסמך אחר, ששררו או הוחלפו (בין בכתב ובין בעל-פה) בנושאים ובעניינים האמורים בין הצדדים קודם לחתימתו של הסכם זה; (12.4) לא יהיה תוקף לכל שינוי להסכם זה אלא אם ייעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים; (12.5) שום התנהגות מצד החברה לא תיחשב כוויתור על איזה מזכויותיה על-פי הדין או כוויתור או כהסכמה מצידה לאיזה הפרה או אי קיום של תנאי מתנאי ההסכם, או כנותנת דחייה או ארכה לביצוע כל פעולה אשר יש לעשותה על-פי ההסכם, או כשינוי, ביטול או תוספת של תנאי שהוא, אלא אם נעשו במפורש ובכתב; (12.6) הודעות בקשר להסכם זה יישלחו בדואר רשום, בדואר אלקטרוני או יימסרו ביד על-פי מעני הצדדים הנקובים במבוא להסכם זה (או כל מען אחר עליו תבוא הודעה מתאימה בכתב), ויראו כל הודעה כאמור כאילו נמסרה לנמענה במוקדם שבין המועדים הבאים: עם מסירתה בפועל (או הצעתה לנמען, במקרה של סירוב לקבלה) או עם חלוף שלושה (3) ימי עסקים מהמועד בו נמסרה למשלוח בדואר רשום, למעט הודעה בדבר שינוי מען, אשר יראוה כאילו נמסרה רק עם מסירתה בפועל לידי הנמען. משלוח תוכן ההודעה בדואר אלקטרוני לא יהווה הודעה רשמית לפי ההסכם, אלא אם אישר הצד השני כי קיבל את ההודעה; (12.7) הלקוח לא יהא רשאי להמחות לאחר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על-פי הסכם זה, אלא בהסכמת החברה, בכתב ומראש. החברה תהיה רשאית להמחות את התחייבויותיה וזכויותיה תחת הסכם זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.